Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

İcra ve İflas Hukuku

  • Genel haciz yolu, kambiyo senetlerine mahsus alacakların tahsili, menkul rehnin paraya çevrilmesi, kiralanan taşınmazın tahliyesi ve iflas talep edilmesi gibi takip yolları ile İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması,
  • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları,
  • Kiralanan gayrimenkulün tahliyesi,
  • İhtiyati haciz kararı alınması,
  • Menfi tespit ve istirdat davaları,
  • İstihkak davası,
  • İflas davası ve konkordato.
{ Geri }