Hukuksal Danışmanlık ve Sözleşmeler

 

Şirketlere ve şahıslara, yazılı ve sözlü hukuksal danışmanlık hizmetleri, şirketlere ve işletmelere; kuruluş, birleşme, devir işlemleri hukuksal danışmanlığı, ana sözleşme hazırlanması, ortaklık yapılarının düzenlenmesi, genel kurullarının düzenlenmesi, hukuksal altyapılarının oluşturulması, hizmet – personel sözleşmesi, alım-satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, franchise sözleşmesi, marka devir ve lisans sözleşmesi vb. her türlü sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmelerin yorumlanması, ihtarname – ihbarname hazırlanması, cevaplandırılması hizmetleridir.

 

Franchise Hukuku-Franchising Davaları

 

Türk Hukuk Sisteminde özel olarak düzenlendiği bir yasası olmamakla birlikte, Franchising sistemi ticari yaşamdaki önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Franchising, denenmiş ve kendini ispat etmiş bir marka altında yapılan mal ve hizmet satışının, bu franchising sisteminin kurallarına uymayı ve belirli bir ücret ödemeyi kabul eden, birbirine benzer / yeknesak işletmeler tarafından yürütülmesi sistemidir.

Franchising sisteminde Franchise Veren (Franchisor), sistemi kurma, düzenli mal ve hizmet sağlama, bilgi ve deneyim aktarma, franchising sistemine üye işyerleri ve dışarıdan gelecek tehlikeleri önleme görev  ve yetkisini üstlenmiştir.

Franchise Alan (Franchisee) ise Franchising sistemini oluşturan markayı, teknolojiyi, know-how’u kullanma hakkına, bunun karşılığında sistemi oluşturan kurallara uyma, standart ve yeknesak mal/hizmet sağlama, Franchise Veren’e (giriş ücreti, reklam katkı payı, aylık lisans ücreti gibi) ücret ödemek yükümlülüğündedir.

Franchising anlaşmaları iki tarafa da sürekli hak ve borç yükleyen, yasa ile özel olarak düzenlenmemiş sözleşme türüdür. Franchising ilişkisinde tarafların hak ve yükümlülüklerini çok  iyi bilmesi, bu hak ve yükümlülüklere uymaları sistemin devamı ve sağlıklı gelişimi için temel ihtiyaçtır. Bu nedenle franchising sözleşmelerini, sistemi, tarafları, ihtiyaçları derinlemesine araştırmış, deneyimli hukukçular tarafından düzenlenmeleri önemlidir.

Franchising davaları Marka Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Borçlar Hukuku gibi pek çok hukuk disiplininin bir arada tartışılıp yorumlandığı dava türlerindedir.

 

Gayrimenkul Hukuku

 

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,

Gayrimenkul alım ve satımı hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, İntifa, sükna ve şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması ve sona erdirilmesi işlemlerinin yapılması, İstirdat davası,Müdahalenin men’i davası, Ecrimisil davası,

Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şuyu), Tapu iptal ve tescil davaları, Kat mülkiyeti ile ilgili davalar, Tahliye davaları.

 

İcra ve İflas Hukuku

 

Konkordato ve iflas davaları, İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları, Kiralanan gayrimenkulün tahliyesi, İhtiyati haciz kararı alınması, Menfi tespit ve istirdat davaları,İstihkak davası, Genel haciz yolu, kambiyo senetlerine mahsus alacakların tahsili, menkul rehnin paraya çevrilmesi, kiralanan taşınmazın tahliyesi ve iflas talep edilmesi gibi takip yolları ile İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 

Marka ve patent ve tasarım tescil başvurularının yapılması, tescillerin yenilenmesi,Üçüncü kişi başvurularına itirazda bulunulması, İtiraz ve iptal davaları,Eser sahibinin tespiti davaları,Telif hakkı tespit ve tazminat davaları,Tecavüzün tespiti, men’i ve ref’i davaları,Hükümsüzlük davaları,Maddi ve manzevi tazminat davaları,YİDK karar iptali davaları,Lisans sözleşmeleri düzenlenmesi,Haksız rekabet davaları,Delil tespiti davası.

 

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 

Şirket kuruluşları, Birleşme, bölünme, devralma ve tür (nev’i) değiştirme işlemleri, Şirketlerin yeniden yapılandırılması, Şirket genel kurul hazırlığı ve düzenlenmesi, Hukuki durum değerlendirmesi, Pay devri sözleşmeleri, Sermaye artırımı ve azaltımları, Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler, Ortaklık anlaşmaları,İmtiyaz, acentelik ve bayilik konusunda anlaşmalar, Konkordato, İflas, iflas erteleme ve tasfiye işlemleri, Şirketin alacak davaları, Resmi merciler ile ilgili işlemler ve temsil, Haksız rekabetin engellenmesi.

 

Borçlar Hukuku

 

Alacak davaları, Tazminat davaları, Eser sözleşmesinden doğan davalar, Kira davaları, Satım sözleşmesinden doğan davalar ,Trafik kazasından doğan davalar.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

İş sözleşmelerinin hazırlanması, feshi/sona ermesi hakkında hukuki danışmanlık,
İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uygunluğunun hukuki denetimi,İşe iade davaları,İş ve çalışma ilişkisinden doğan tüm alacak ve tazminat davaları,İkale sözleşmelerinin hazırlanması,İhtarname ve ihbarname düzenlenmesi.

 

Miras Hukuku

 

Vasiyetname ve miras sözleşmeleri düzenlenmesi, Tenkis davası,Ortaklığın giderilmesi davası, Muvazaaya dayalı iptal davaları, Mirasın reddi ve mirastan feragat, Miras taksimi davaları.

 

Ceza Hukuku

 

Soruşturma ve kovuşturma aşamasının takibi, Kolluk, Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliğinde her türlü hukuki yardım, Suç duyurusunda bulunma, Delil tespiti, Tutuklamaya itiraz, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi ve Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi davalarında hukuki yardım, Sanık veya Mağdur temsili.

 

İdare ve Vergi Hukuku

 

İptal davaları,Tam yargı davaları,Kentsel dönüşüm,Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları,Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları,İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları,Kamu ihaleleri konusunda danışmanlık ve çıkabilecek ihtilafların mahkeme önüne taşınması halinde dava vekilliği ile dava takibi,Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi konularında danışmanlık, İdare tarafından yapılan tarh işlemleri ile diğer her türlü vergi uyuşmazlığına ilişkin davalar.

 

Aile ve Şahıs Hukuku

 

İsim ve yaş değişikliği davaları,Gaiplik kararı alınması,Vasi ve kayyım tayinine ilişkin davalar,Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,Evlenme işleminin tamamlanmasına dair davalar,Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar,Boşanma davaları,Ailenin korunmasına dair davalar,Mal paylaşımından kaynaklı danışmanlık hizmeti ve davalar (mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama, tedbirler, Katkı payı alacağının dava öncesi hesaplanması hususunda danışmanlık hizmeti, aile konutu şerhi vb. olmak üzere),Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar,Çocuk için iştirak nafakası davaları (nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası vb.),Eş yararına nafaka (tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası,Yardım nafakası davaları,Soy bağının kurulması davaları (soy bağının reddi davası, tanıma ve babalık davaları),Evlat edinmeden kaynaklı davalar,Yurtdışında verilen kararların tanınması ve tenfizi.

 

Sigorta Hukuku

 

Sigorta poliçeleri ile ilgili olan alacak ve tazminat talepleri, İş kazaları ve sigorta davaları,Mesleki sorumluluk sigortası davaları,Hayat ve maluliyet sigortası davaları,Can kaybından doğan davalar,Tıbbi uygulama hatalarına ilişkin sigorta davaları,Sigorta poliçesinden kaynaklanan rücu davaları,Araç değer kaybı davaları,Ferdi kaza sigortası davaları,Trafik kazasından doğan tazminat, sigorta davaları.

 

Tüketici Hukuku

 

Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü, Tüketici Hakem Heyeti başvuruları, Tüketici kredileri ve kredi kartı sözleşmelerinden doğan davalar,Abonelik sözleşmesi davaları,Ayıplı mal ve hizmet davaları, Garantili mal davaları,Kapıdan ve mesafeli satıştan doğan davalar, Paket turlardan doğan davalar, TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar, Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar,Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar, Müşteri ilişkileri ile tip sözleşmeler konusunda danışmanlık, Bayilik ve distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması.